Installatiebedrijf Ron Missler is actief sinds 2009 een vertrouwde naam in de verwarming- en installatiebranche.

Riolering


Maar weinig mensen zijn zich ervan bewust wat er met hun afvalwater gebeurt. Men spoelt het toilet door en neemt een douche zonder zich te realiseren dat het afvalwater daarna begint aan een reis door een ingenieuze infrastructuur onder de grond. Veelal liggen er zelfs diverse rioleringssystemen om de verschillende soorten afvalwater af te voeren. Rioleringssystemen bestaan uit tal van componenten zoals buizen, putten, pompen en overstorten. In dit deel zullen we de diverse systemen en componenten de revue laten passeren.

Rioleringssystemen
Afvalwater is water dat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is. Het is water dat we kwijt willen. Dat kan dus vervuild zijn en dan noemen we het huishoudelijk of industrieel afvalwater (al naar gelang de oorsprong ervan). Vanuit deze gedachte kan ook relatief schoon water, zoals overtollig regenwater en grondwater, als afvalwater worden beschouwd. De gemeente heeft volgens de Wet Gemeentelijke Watertaken de plicht om dat in te zamelen en af te voeren. Vervuild water gaat naar een zuiveringsinrichting, regenwater wordt tegenwoordig zoveel mogelijk in de bodem geïnfiltreerd of hergebruikt.

Vrijvervalsysteem
Transport van (afval)water vindt in Nederland bijna altijd onder “vrij verval” plaats. Het systeem ligt daarbij onder een zekere helling in de grond. Daar waar het te diep zou komen te liggen wordt het opgevangen in een pomp put en opgepompt naar een hoger niveau waarnaar het weer onder vrij verval verder kan stromen.

Drukrioleringssysteem
Daar waar de bebouwing ver uit elkaar staat, zoals in een buitengebied, is een vrij verval systeem niet rendabel. In dat geval krijgt elk perceel een pompunit die wordt aangesloten op een centrale persleiding. De pomp wordt vaak in een pomp put van beton geplaatst. De persleiding wordt, gezien de vaak geringe diameter (van bijvoorbeeld 80 mm.), veelal uitgevoerd in kunststof.

Stelseltypes
Al naar gelang de aard van het afvalwater onderscheiden we diverse stelseltypes.

Gemengd stelsel
In vroeger jaren werd al het afstromende hemelwater samen met het huishoudelijk afvalwater verzameld en afgevoerd naar de AWZI (Afvalwaterzuiveringsinstallatie), vaak wel RWZI genoemd. Voor een zuiveringsinstallatie is een constante aanvoer het beste om de zuiveringsprocessen optimaal te kunnen laten werken. Omdat zeer extreme buien niet vaak voorkomen werden de stelsels ontworpen op buien die eens per 10 jaar voorkomen en moesten nooduitlaten of overstorten op het oppervlaktewater ervoor zorgen dat rioolwater niet, of zo min mogelijk, op straat kwam. Een dergelijke nooduitlaat veroorzaakt, als hij werkt, een enorme vervuiling. Iets waar pas heden ten dage meer aandacht voor is ontstaan.

Gescheiden stelsel
Hoewel sommige steden zoals Amsterdam er al veel eerder mee begonnen, ontstond in de 70-er jaren het besef dat het eigenlijk dwaas was om relatief schoon regenwater bij het huishoudelijk afvalwater te mengen. Immers de concentratie neemt in zo’n geval wel af maar de hoeveelheid te zuiveren afvalwater wordt dan veel groter Verstandig dus om daar waar mogelijk het hemelwater van wegen en daken zo snel mogelijk af te voeren en te lozen op oppervlakte water. Vanaf dat moment kwam er naast een vuilwater- ook een hemelwaterriool onder het wegdek te liggen om beide afvalwaterstromen naar de juiste plek te leiden.

Verbeterd gescheiden stelsel
Vooral na een droge periode ligt er veel vervuiling op het straatoppervlak. Zware metalen, rubberslijpsel e.d. zijn stoffen die de waterkwaliteitsbeheerder niet in het oppervlaktewater wil hebben. Om die reden zijn verbeterd gescheiden stelsels bedacht. In het stelsel worden koppelputten opgenomen. Via een “kortsluitleiding” met een kleine diameter is er een koppeling tussen het hemelwater- met het vuilwaterriool. Een terugslagklep moet voorkomen dat er vuilwater in het regenwater terecht komt. Via die koppeling kan wel de vieze “first flush” van de eerste regenbui naar het vuilwater riool worden geleid. Vooral de kleppen vormen een wat zwakke schakel in de keten. Immers een kleine vervuiling betekent dat de klep niet meer naar behoren werkt en vuilwater in het hemelwaterriool kan komen. Omdat praktisch alle buien met een lage intensiteit via de kleppen worden afgevoerd komt met dit systeem toch nog bijna 70% bij de AWZI terecht.

Verbeterd gemengd stelsel
Om de vervuiling die door overstorten worden veroorzaakt zoveel mogelijk te beperken kan een gemengd stelsel worden verbeterd door voor in leiding naar de overstort bergbezinkvoorzieningen op te nemen. Al naar gelang de vorm ervan spreekt men van Bergbezinkbassins, Bergbezinkriolen, Parallelbergbezinkriolen en dergelijke. De werking is erop gebaseerd dat het afvalwater praktisch tot stilstand komt in de voorziening zodat het vuil kan uitzakken naar de bodem. Als de regenbui voorbij is stroomt het opgevangen water alsnog af via het gemengde stelsel en neemt dan het afgezette vuil mee.

Infiltratieriool
Bij een verbeterd gescheiden stelsel wordt het regenwater rechtstreeks, of via de AWZI (first flush), op het oppervlaktewater geloosd. Via sloten, kanalen en rivieren stroomt het naar zee en de relatief schone regen wordt daar zout water en begint aan een nieuwe cyclus van verdampen en neerslag. Begin deze eeuw is het besef ontstaan dat het beter is om dit “schone” regenwater zoveel mogelijk te “laten waar het valt”. Dat kan bijvoorbeeld door het op te vangen voor hergebruik (auto wassen en tuinsproeien) of door het te infiltreren in de bodem en op die manier toe te voegen aan het grondwater. Het afstromende hemelwater wordt dan ondergronds opgevangen in een infiltratieriool. Via de wand van de betonnen infiltratiebuizen kan het water in 24 uur worden opgenomen in de bodem en aan het grondwater worden toegevoegd. Beton biedt het voordeel, dat gebruik gemaakt kan worden van grotere diameters. Daarmee kan het riool naast de infiltrerende functie tevens een bergende functie vervullen.

Andere infiltratievoorzieningen
Een aantal andere mogelijke infiltratievoorzieningen is:

Waterdoorlatende verharding.
Het regenwater zakt naar de ondergrond dwars door de stenen die gemaakt zijn van zeer open beton. De ondergrond moet goed geprepareerd zijn om de kritieke bui goed te kunnen opvangen.
Waterpasserende verharding. Bij dit systeem zakt het water naar de bodem door de voegen tussen de stenen.
Wadi’s. Dit zijn droge vijvers waarin het regenwater wordt opgevangen en in de bodem kan worden opgenomen.
Kunststof infiltratieunits. Het systeem bestaat uit gestapelde kunststof “kratten” die bekleed worden met infiltratiedoek.

Drainageriool
Via de wet Gemeentelijke Watertaken is ook de zorgplicht voor overtollig grondwater bij de gemeente komen te liggen. Het betekent dat naast een vuilwater en hemelwaterstelsel ook vaak een ontwateringsstelsel nodig is. In sommige gevallen wordt het drainagestelsel op de putten van het regenwaterriool aangesloten.

Thermografie
Thermografie is een unieke techniek om warmtestraling zichtbaar te maken. Met behulp van een infrarood camera kunnen bij een thermografische inspectie, lekkages in de vloer of wand, slechte elektrische verbindingen en/of overbelasting van een installatie zichtbaar worden gemaakt. Zonder het bedrijfsproces te onderbreken, bieden wij snel en efficiënt inzicht in de conditie van een installatie. Dit geeft de mogelijkheid om plotselinge bedrijfsuitval door bijvoorbeeld brand of storingen vóór te zijn. Een veilig idee!